clanek-obrazek

Etický kodex

Etický kodex pracovníků Sociálních služeb

Účelem etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců organizace a informovat klienty Sociálních služeb (dále jen klienty), jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat. Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování služeb, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v naší sociální službě.

1) Etické zásady

 • Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.
 • Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou klienti svá práva naplňovat.
 • Stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odbornou schopností, kterou máme.

2) Pravidla etického chování pracovníků

Ve vztahu ke klientům

 • Při kontaktu s klienty dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímáme se o postavení člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usilujeme o rozpoznání všech aspektů jeho života.
 • Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva klientů. Jednáme s klienty vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
 • Individuálním přístupem vedeme klienty v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 • Pomáháme všem klientům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Chráníme a respektujeme právo klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadujeme vždy s ohledem na zajištění kvalitní sociální služby, která má být klientovi poskytnuta a o potřebnosti a použití těchto dat a informací klienta informujeme. Žádnou informaci o klientovi neposkytujeme bez jeho souhlasu. Výjimka nastává v případě, kdy klient nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo tehdy, když jsou ohroženy další osoby.
 • Svým jednáním a chováním napomáháme k vytváření nekonfliktního prostředí.
 • Hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit klienty v procesu řešení jejich problémů. Každý klient je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 • Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení či poškození majetku klienta.
 • Dbáme o to, aby klient obdržel veškeré potřebné informace a služby, na které má nárok a to nejen od našeho zařízení, ale i od ostatních příslušných zdrojů. Klient musí být současně poučen i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají. Klienti naší služby mají právo na to, aby informace, které jsou jim poskytovány byly úplné, nezkreslené a pravdivé, a aby odpovídaly jejich schopnostem a potřebám.
 • Jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí v němž sociální služby poskytujeme. Pokud s žadatelem o službu či s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáme mu informace o dalších formách péče a podpory. S lidmi jednáme s pochopením, empatií a s úctou.

Ve vztahu k organizaci

 • Ctíme hodnoty, o které se opírá všechna činnost v organizaci – poslání organizace, principy a cíle poskytování služby.
 • Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
 • Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku organizace.
 • Podílíme se na tvorbě a praktickém uplatňování pracovních postupů, metodik, směrnic apod. tak, aby úroveň poskytovaných služeb byla co nejvyšší.
 • Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi.
 • V souvislosti s výkonem zaměstnání nevyžadujeme ani nepřijímáme soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služby a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem.
 • Dbáme na udržení a zvýšení prestiže organizace. I v mimopracovní době vystupujeme tak, abychom nesnižovali důvěru v očích veřejnosti. Zachováváme mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy organizace. V rámci svých možností se snažíme zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno naší organizace.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 • Při kontaktu se svými spoluzaměstnanci dodržujeme pravidla služného chování a běžného společenského sty­ku.
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků, úzce s nimi spolupracuje a zvyšuje tak kvalitu sociální služby.
 • Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti spolupracovníků a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem, na vhodném místě, ve vhodný čas a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu.
 • Respektujeme organizační strukturu zařízení a ke všem svým spolupracovníkům přistupuje s úctou a uznáním.
 • Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku spolupracovníků.

 


Ve vztahu k naší odbornosti

 • Dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 • Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a metod poskytovat našim klientům služby, které potřebují.
 • Každý z nás je členem týmu a pro svůj růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů s právem žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.

Ve vztahu ke společnosti

 • Máme právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.
 • Zavazujeme se o zlepšování životních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti pro klienty tím, že upozorňujeme na nedostatky, podněcujeme změny v zákonech a pozitivně ovlivňujeme společenské mínění.
 • Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim klientům, spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou a celkovou situaci našich klientů se snažíme přibližovat běžnému způsobu života ve společnosti.

Závaznost etického kodexu

 • Při vydání tohoto Etického kodexu bylo použito všech platných předpisů o sociálním zabezpečení, ústavní sociální péči, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a úprav a standardů kvality sociálních služeb.
 • Ředitel prokazatelně seznámí s tímto kodexem vedoucí úseků a ti pak následně své podřízené. Sociální pracovnice provede seznámení u uživatelů. Toto se provede nejdéle do 7 dnů od nástupu nového uživatele či pracovníka Domova a do 31. 3. 2008 u stávajících zaměstnanců.
 • Etický kodex je součástí vnitřních předpisů a je závazný pro všechny zaměstnance Sociálních služeb Lanškroun. Nedodržení pravidel vyjádřených v tomto kodexu pracovníkem je porušením pracovní kázně a může být považováno za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se všemi vyplývajícími důsledky.

Platnost etického kodexu

Tento Etický kodex pracovníků sociálních služeb Lanškroun nabývá platnosti dne 1. 3. 2008.

 

—  Napište nám  —
  --
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  1. (povinné)
   

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčková 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600
  DIČ: CZ75081849