clanek-obrazek

Etický kodex

Etický kodex pracovníků Sociálních služeb

Účelem etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců organizace a informovat klienty Sociálních služeb (dále jen klienty), jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat. Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování služeb, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v naší sociální službě.

1) Etické zásady

 • Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.
 • Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou klienti svá práva naplňovat.
 • Stavíme svou profesionální odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odbornou schopností, kterou máme.

2) Pravidla etického chování pracovníků

Ve vztahu ke klientům

 • Při kontaktu s klienty dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Jednáme s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímáme se o postavení člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usilujeme o rozpoznání všech aspektů jeho života.
 • Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva klientů. Jednáme s klienty vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
 • Individuálním přístupem vedeme klienty v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 • Pomáháme všem klientům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Chráníme a respektujeme právo klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadujeme vždy s ohledem na zajištění kvalitní sociální služby, která má být klientovi poskytnuta a o potřebnosti a použití těchto dat a informací klienta informujeme. Žádnou informaci o klientovi neposkytujeme bez jeho souhlasu. Výjimka nastává v případě, kdy klient nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo tehdy, když jsou ohroženy další osoby.
 • Svým jednáním a chováním napomáháme k vytváření nekonfliktního prostředí.
 • Hledáme možnosti, jak zapojit a podpořit klienty v procesu řešení jejich problémů. Každý klient je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 • Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení či poškození majetku klienta.
 • Dbáme o to, aby klient obdržel veškeré potřebné informace a služby, na které má nárok a to nejen od našeho zařízení, ale i od ostatních příslušných zdrojů. Klient musí být současně poučen i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají. Klienti naší služby mají právo na to, aby informace, které jsou jim poskytovány byly úplné, nezkreslené a pravdivé, a aby odpovídaly jejich schopnostem a potřebám.
 • Jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí v němž sociální služby poskytujeme. Pokud s žadatelem o službu či s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáme mu informace o dalších formách péče a podpory. S lidmi jednáme s pochopením, empatií a s úctou.

Ve vztahu k organizaci

 • Ctíme hodnoty, o které se opírá všechna činnost v organizaci – poslání organizace, principy a cíle poskytování služby.
 • Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
 • Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku organizace.
 • Podílíme se na tvorbě a praktickém uplatňování pracovních postupů, metodik, směrnic apod. tak, aby úroveň poskytovaných služeb byla co nejvyšší.
 • Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi.
 • V souvislosti s výkonem zaměstnání nevyžadujeme ani nepřijímáme soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služby a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem.
 • Dbáme na udržení a zvýšení prestiže organizace. I v mimopracovní době vystupujeme tak, abychom nesnižovali důvěru v očích veřejnosti. Zachováváme mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy organizace. V rámci svých možností se snažíme zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno naší organizace.

Ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 • Při kontaktu se svými spoluzaměstnanci dodržujeme pravidla služného chování a běžného společenského sty­ku.
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků, úzce s nimi spolupracuje a zvyšuje tak kvalitu sociální služby.
 • Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti spolupracovníků a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem, na vhodném místě, ve vhodný čas a nikdy ne před klientem či žadatelem o službu.
 • Respektujeme organizační strukturu zařízení a ke všem svým spolupracovníkům přistupuje s úctou a uznáním.
 • Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku spolupracovníků.

 


Ve vztahu k naší odbornosti

 • Dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 • Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a metod poskytovat našim klientům služby, které potřebují.
 • Každý z nás je členem týmu a pro svůj růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů s právem žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.

Ve vztahu ke společnosti

 • Máme právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.
 • Zavazujeme se o zlepšování životních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti pro klienty tím, že upozorňujeme na nedostatky, podněcujeme změny v zákonech a pozitivně ovlivňujeme společenské mínění.
 • Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim klientům, spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou a celkovou situaci našich klientů se snažíme přibližovat běžnému způsobu života ve společnosti.

Závaznost etického kodexu

 • Při vydání tohoto Etického kodexu bylo použito všech platných předpisů o sociálním zabezpečení, ústavní sociální péči, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a úprav a standardů kvality sociálních služeb.
 • Ředitel prokazatelně seznámí s tímto kodexem vedoucí úseků a ti pak následně své podřízené. Sociální pracovnice provede seznámení u uživatelů. Toto se provede nejdéle do 7 dnů od nástupu nového uživatele či pracovníka Domova a do 31. 3. 2008 u stávajících zaměstnanců.
 • Etický kodex je součástí vnitřních předpisů a je závazný pro všechny zaměstnance Sociálních služeb Lanškroun. Nedodržení pravidel vyjádřených v tomto kodexu pracovníkem je porušením pracovní kázně a může být považováno za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se všemi vyplývajícími důsledky.

Platnost etického kodexu

Tento Etický kodex pracovníků sociálních služeb Lanškroun nabývá platnosti dne 1. 3. 2008.

 


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600