Vysvětlení pojmu demence

Demence je důsledkem chorobného procesu, který postihuje mozek, zpravidla jeho mozkovou kůru, při kterém v důsledku některých dějů v mozku dochází k poruchám v centrech paměti. U lidí s onemocněním demence jde o poruchu získanou a nevratnou. Demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, v průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. Pro jedince postiženého demencí je to obrovská ztráta pronikající do všech aspektů života.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba postihuje každého člověka jiným způsobem. Forma a průběh onemocnění závisí na tom, jaká byla osobnost před propuknutím nemoci, v jaké je fyzické kondici a jakým stylem života žila. Je důležité si uvědomit, že každý člověk je individuální, a proto nemusí vykazovat všechny uvedené příznaky v daném stádiu. Dle České alzheimerovské společnosti může být Alzheimerova choroba rozdělena do 4 stádií, a to:

1. Počáteční a mírná demence

  • V tomto stádiu je člověk s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence do jisté míry soběstačný, v této fázi je potřeba spíše dohled, dopomoc, připomínání od rodinných příslušníků, přátel, sousedů. V tomto stádiu se projevují příznaky, jako je horší vyjadřování, hledání slov, zhoršení paměti (zejména zapomínání nedávných událostí), zhoršená orientace v prostoru a čase, může se také objevovat deprese, úzkost, apatie, podrážděnost, ztráta zájmu o koníčky, kterým se jedinec dříve věnoval. Tomuto stádiu není věnována přílišná pozornost, a to jak ze strany nemocných, jejich rodin, tak také někdy ze strany ošetřujících lékařů, jelikož to může být přisuzováno běžné součásti stárnutí. Pokud se však příznaky objeví, je třeba se obrátit na odborníka.

2. Střední a rozvinutá demence

  • V této fázi může být péče pro rodinné příslušníky, přátele, sousedy postupně náročná. Je to období, které je provázeno omezenou soběstačností, nejprve ve složitějších, poté i v jednoduchých úkonech sebeobsluhy. U člověka s demencí může docházet k výraznému zhoršení paměti, je potřeba neustálého dohledu, je vyžadována pomoc při běžných denních činnostech – vaření, úklid, osobní hygiena. Objevuje se také inkontinence (zpravidla moči). Mohou se také vyskytovat bludy či halucinace. Pečujícím je doporučováno rozdělení péče. Vhodná forma pomoci mohou být denní stacionáře nebo pobytové sociální zařízení.

3. Těžká demence

  • Třetí stádium je nazýváno těžká demence, ve které se člověk s demencí již nedokáže aktivně podílet na různých činnostech, avšak může se na nich podílet pasivně, sledovat dění, mít z nich radost. V této fázi také dochází k omezení verbální komunikace, jedinec nechápe složitá sdělení, avšak jednoduchá slova, gesta ano. Je zde omezená schopnost mobility, která může vést až k upoutání na lůžko. Může nastat také inkontinence moči a stolice, potíže s polykáním. V tomto stádiu člověk stále vnímá, vnímá dění kolem něho, pocity, nálady lidí, které o něho pečují.

 

4.Terminální stádium

  • Čtvrté, poslední stádium je terminální. Terminální stádium u demence trvá několik měsíců (většinou se za něj považuje poslední rok života). Záleží však na typu demence a komplikacích spojených s daným onemocněním. Poslední stádium se projevuje zhoršením komunikace, které se může zdát jako prakticky vymizelé, avšak blízký je schopen ve tváři člověka postiženého demencí vyčíst jeho gesta, výrazy, které jsou velmi důležité a je potřeba jim věnovat pozornost. Dochází také ke zhoršení hybnosti těla, mohou se objevovat otlaky na těle, proleženiny, plná inkontinence moči a stolice, které odchází nekontrolovaně. V tomto stádiu je důležité, aby byla zajištěna ošetřovatelská péče, paliativní péče a podpora rodiny, blízkých, k zajištění důstojného umírání.

zdroj:(http://www.alzheimer.cz/res/archive/003/000390.pdf?seek=1455023161)

Aktuality

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600